Stanovisko CzecHemp k problematice PML

Český konopný klastr, z.s. (dále jen CzecHemp) pečlivě sleduje a spolupracuje při tvorbě legislativy v oblasti regulace tzv. psychomodulačních látek. Co konkrétně děláme?

  • CzecHemp se aktivně podílí na tvorbě formou jednání a připomínkování předkládaných návrhů. Zpracovali jsme několik verzí podkladů, které jsme sdíleli s pracovní skupinou, jež při Úřadu vlády připravuje zmíněnou legislativu.
  • CzecHemp se bez znalosti většího detailu, který má být zpracován až v rámci podzákonných norem, nemůže jednoznačně vyjádřit ke smysluplnosti připravované regulace nízkopotentního konopí a CBD produktů do balíčku legislativy psychomodulačních látek. Dosavadní návrhy prováděcích norem analyzovali členové CzecHemp a považují je v mnoha aspektech za obtížně implementovatelné, přehnaně restriktivní nebo naopak neúplně formulované či neuchopitelné.
  • Nízkopotentní konopí (správně se dle zákona č. 167 jedná o „rostliny technického konopí“, „technické konopí“ a „extrakty z technického konopí“) a produkty z nich získané mají přesah do oblasti potravinové, kosmetické, zdravotnické i tabákové legislativy (o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek), kdy řada těchto produktů prokazatelně nemá psychoaktivní účinky a riziko závislosti a z toho důvodu nenaplňuje podstatu psychomodulačních látek.
  • Z toho důvodu připravil CzecHemp již v červnu 2023 základní klasifikaci produktů z technického konopí podle způsobu a účelu jejich užití, limitů THC a s uvedením přesahu do jiné legislativy a iniciuje zpracování „guidelines“, tj. metodiky posuzování nízkopotentního konopí pro jednoznačné vymezení produktů spadajících pod psychomodulační látky.
  • Jasnou a jednoznačnou kategorizaci produktů CzecHemp považuje za naprosto zásadní k úspěšné implementaci legislativy psychomodulačních látek a jejich účinné regulaci. Co členové CzecHemp vnímají jako jeden z největších problémů (a možná i příčinu současné neuspokojivé situace), je především malá snaha o smysluplnou diskuze v odborné rovině na straně regulačních orgánů. Problematika konopí zasahuje do mnoha oblastí a spadá do působnosti několika státních institucí. Bohužel je častou zkušeností opakované „přesouvání“ gescí mezi jednotlivými institucemi nebo záměrné či nedbalostní ignorování návrhů oborových sdružení. Toto většinou vyústí v tak málo funkční regulační kroky, u kterých nevíme, jestli to byl diskriminační záměr nebo prostý diletantismus jejich tvůrců.
  • Vzhledem k tomu, že stávající situace je nepřehledná právě i z důvodu výše uvedeného přístupu úřadů, uvažuje CzecHemp o výzvě ke zřízení samostatné agentury pro konopí, která by celou problematiku zastřešovala a zajistila jednotný a ucelený náhled. Dovolujeme si upozornit, že mnoha členy klastru jsou společnosti, které jsou plátci daní, zaměstnavateli a tvůrci ekonomického prospěchu a pozitivní inovační image pro Českou republiku. Členové CzecHemp tráví dobrovolně a bezplatně mnoho času nad tím, aby hodnotili, hledali informace a způsoby, připravovali kvalitní podklady pro spolupráci se státními orgány. Způsob, jakým bylo doposud k regulaci konopí a produktů z něj přistupováno u těchto subjektů důvodně vzbuzuje pocit disrespektu k jejich práci a oslabuje důvěru ve funkční státní správu – pro toto tvrzení vycházíme zejména ze srovnání přístupu jiných členských států.

Český konopný klastr CzecHemp je oborový klastr sdružující neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce a podniky působící v konopném odvětví s cílem rozvíjet konopný sektor v České republice i v celé Evropě.

Kontakty: 

Hana Gabrielová, prezidentka: tel.: +420 777 027 012, e-mail: prezidentka@czechemp.cz

Lukáš Hurt, manažer: tel.: +420 730 128 319, e-mail: manazer@czechemp.cz

Web: www.czechemp.cz