Etický kodex

Preambule

Český konopný klastr, z.s. (dále jen CzecHemp) je oborový klastr sdružující podnikatele i fyzické osoby působící v konopném průmyslu. Cílem jeho existence je zlepšovat podmínky pro rozvoj konopného sektoru v České republice nejen v souladu s právem, jehož dodržování klastr chápe jako základní povinnost svou i svých členů, ale i v souladu s obecně uznávanými etickými zásadami podnikání a ochranou práv a zdraví spotřebitelů.

Předmětem etického kodexu CzecHemp je deklarovat vůli členů dodržovat tuto normu chování jak při jednání mezi členy, tak v jejich denní praxi a ve vztazích s ostatními subjekty vytvářejícími podnikatelské prostředí. Cílem je přispět k lepší spolupráci podnikatelů, veřejného sektoru, výzkumných a vzdělávacích institucí v celém hodnotovém řetězci pěstování, zpracování a využití technického a léčebného konopí za účelem zlepšování podmínek pro rozvoj konopného průmyslu v České republice.

Obsah a zásady

Etický kodex CzecHemp se členové zavazují dodržovat nejen ve vztazích mezi sebou, ale i ve vztazích se svými obchodními partnery a zákazníky – ať už v České republice nebo na mezinárodní úrovni. Etický kodex CzecHemp je morálním závazkem každého člena. Členové se zavazují řídit těmito pravidly:

  1. Pěstování konopí, jeho zpracování a využití v mnoha oblastech má v Evropě tisíciletou tradici. Přesto bylo v uplynulých 100 letech cílem nespravedlivých předsudků, které vedly ke snížení významu konopného průmyslu a zastavení jeho rozvoje. Je důležité důsledné dodržování etických zásad pro budoucí zlepšení statutu konopí v České republice a v Evropě, čímž přispějeme ke znovuobnovení strategického významu této plodiny a využití jejího potenciálu pro rozvoj bioekonomiky a udržitelného rozvoje.

Zásady v oblasti vytváření příznivého podnikatelského prostředí:

                   v obchodní soutěži jednat svobodně a v mezích mezinárodně uznávaných pravidel poctivého obchodu;

                   svými postoji a chováním v obchodních vztazích vytvářet atmosféru důvěry a korektnosti;

                   distancovat se od jakéhokoli poskytování výhod nebo odměn potenciálním zákazníkům, veřejným orgánům, veřejným zařízením nebo jiným zástupcům takovýchto orgánů, které nejsou v souladu se zákony nebo s dobrými obchodními mravy.

  1. Tradiční využití konopí zahrnuje nejen zpracování jeho vláken a semen, ale i použití v lidovém léčitelství a bylinářství. Nové vědecké objevy potvrzují staleté zkušenosti a vyzdvihují důležitost této oblasti. O to více je důležité dodržovat zákonné normy a etické zásady při uvádění konopných výrobku na trh, aby u zákazníků nevznikala nereálná očekávání ve vztahu k potenciálním zdravotním benefitům.

Zásady v oblasti naplňování požadavků právního řádu jako minima morálky:

                   Považovat dodržování zákona za základní předpoklad vytváření příznivého prostředí v konopném průmyslu;

                   stavět image svých organizací a svého podnikání na odpovědnosti, důvěryhodnosti, spolehlivosti a zákonném jednání;

                   důsledně plnit uzavřené smlouvy, ujednání a závazky;

                   považovat platební morálku za základ dobrých obchodních vztahů a zdravého podnikatelského prostředí.

  1. Konopný průmysl zažívá na počátku 21. století renesanci. Mnoho firem a investorů v něm rozvíjí své podnikání a spojuje s ním naděje na budoucí prosperitu. Důsledné trvání na kvalitativních standardech produkce a udržitelnosti ve vztahu k životnímu prostředí a zdraví spotřebitelů je základním parametrem činnosti. Svým přístupem chceme kultivovat okolní prostředí na úrovni interních vztahů ve společnostech, vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a obecných vztahů navenek.

Zásady kvality produkce a dosahování environmentálních cílů:

                   vyvíjet a nabízet výrobky a služby v požadované jakosti, bezpečnosti a šetrné k životnímu prostředí a zdraví spotřebitelů;

                   uvádět na trh produkty pouze s důkladnou znalostí složek a jejich původu, s ověřitelnou kvalitou, dohledatelností a řádnými informacemi pro spotřebitele;

                   provádět politiku plynulého zlepšování všech opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí;

                   dosahovat prosperity na principech udržitelného rozvoje a podporovat preventivní přístup k ochraně životního prostředí a zdraví spotřebitelů;

                   poskytovat maximální záruky za stabilní kvalitu svých výrobků a služeb.

Zásady ve vztahu k akcionářům a společníkům:

                   zacházet spravedlivě se všemi akcionáři, společníky a členy, včetně minoritních, pěstovat s nimi dobré vztahy a chránit jejich práva;

                   při řízení společností důsledně aplikovat principy otevřenosti, poctivosti a odpovědnosti

                   jednat otevřeně a poskytovat veškeré relevantní informace užitečné pro své členy a partnery, včetně finanční situace, výkonnosti, vlastnictví a řízení společnosti.

 Zásady ve vztahu k zaměstnancům:

             dbát na důstojné zaměstnavatelské klima, úctu k zaměstnancům, na jejich informovanost, spravedlivé odměňování, zvyšování kvalifikace, bezpečnost a hygienu práce;

             dbát na důstojné zaměstnanecké prostředí, nepřipouštět jakoukoliv diskriminaci odporující právu a mezilidským vztahům;

             podporovat racionální zlepšování životního a pracovního prostředí zaměstnanců firmy;

             vést své zaměstnance k čestnému jednání, slušnosti a osobní zodpovědnosti.

Zásady v oblasti protikorupčních opatření:

             aktivně vystupovat proti korupci všech forem, včetně úplatků a vydírání;

             poskytovat vzdělávání zaměstnancům v oblasti podnikatelské etiky a protikorupčních opatření;

             ve vztahu ke státním institucím vystupovat s respektem, dodržovat  zásady etického lobbingu a nekonfliktního přístupu;

             uplatňovat ochranu oznamovatelů korupčního jednání a pozitivní motivování zaměstnanců v odhalování korupčního chování ve společnosti.

Etický kodex českého konopného klastru, z.s. s výše uvedenými zásadami byl schválen výkonnou a dozorčí radou klastru a předložen k projednání / schválení valným shromážděním klastr dne 21. 6., čímž se stane pro všechny členy klastru závazným.