Stanovisko CzecHemp k neregulovanému prodeji výrobků obsahujících HHC a THCP

HHC gummies

Český konopný klastr CzecHemp předkládá níže uvedené stanovisko v otázce prodeje výrobků obsahujících polosyntetické kanabinoidní látky, jako jsou např. HHC a THCP. Důvodem je zásadní ohrožení bezpečnosti konzumentů a zejména rizikových skupin, jako jsou mladiství, těhotné a kojící nebo nemocní lidé. 

CzecHemp si klade za cíl upozornit konzumenty na obcházení platných zákonů ze strany prodejců tím, že výrobky obsahující HHC[1] a THCP[2] označují jako tzv. sběratelské předměty. Tato praxe s sebou nese řadu vážných rizik a problémů, které vysvětlujeme níže.

1. Etika a společenská odpovědnost

CzecHemp má etický kodex podnikání, který se členové vstupem do klastru zavazují dodržovat, čímž se aktivně podílejí na vytváření etických standardů a postupů v konopném sektoru. Tím také přispívají k celkovému pozitivnímu vnímání odvětví ve společnosti.

Prodej produktů obsahujících HHC a THCP může být vnímán jako neetický a neslučitelný se společenskými hodnotami, které naše organizace považuje za klíčové. Hlavním důvodem je to, že se jedná o distribuci nedostatečně prozkoumaných látek polosyntetického původu, které jsou propagovány především k rekreačnímu užití[3] a o jejichž krátkodobých i dlouhodobých dopadech na lidské zdraví je k dispozici pouze minimum informací. V rámci našeho závazku k bezpečnosti a kvalitě výrobků zdůrazňujeme, že prodejci by měli vždy upřednostňovat ochranu zdraví svých zákazníků a aktivně minimalizovat známá rizika spojená se svými produkty, pokud taková existují. Ve stejném duchu se opakovaně vyjadřoval i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

2. Zdravotní rizika

HHC (hexahydrokanabinol) a THCP (tetrahydrokanabiforol) jako nové látky na trhu nemají stanovený bezpečnostní profil. I v relativně malých dávkách jednotek miligramů jsou HHC a THCP, podobně jako z rostliny pocházející THC, schopné silně ovlivnit motorické a kognitivní schopnosti a navodit změněný stav vědomí i po dobu několika hodin.

V této souvislosti upozorňujeme veřejnost, že ačkoliv jsou HHC a THCP ve velmi malých množstvích detekovatelné i v rostlině konopí, v současné podobě jsou tyto látky  v produktech nabízených na českém trhu obsaženy v řádově vyšších koncentracích. Jsou vyrobeny průmyslově chemickou přeměnou jiných kanabinoidů a fakticky nemají s konopím nic společného. Mají nejasný původ i kvalitu a mohou představovat mimořádné riziko pro veřejné zdraví i vzhledem k tomu, že jejich výroba nemusí být nutně v souladu se „správnými výrobními postupy“ označovanými jak SVP (v angličtině GMP). Kontaminace buď zbytky po extrakci, nebo syntetickými vedlejšími produkty může představovat další nepředvídaná rizika pro zdraví uživatele. Produkty také mohou obsahovat stopy těžkých kovů pocházejících z nesprávného výrobního postupu.

3. Právní odpovědnost

CzecHemp klade největší důraz na dodržování všech platných právních předpisů týkajících se výroby a prodeje průmyslových výrobků. Prodej výrobků obsahujících HHC a THCP je v rozporu s těmito právními předpisy, což by mohlo mít značné právní následky. Vyzýváme proto prodejce, aby odolali vidině rychlého a bezpracného zisku a jednali s maximální právní integritou a respektovali zákony a regulace, které formují průmyslové prostředí.

4. Sběratelské předměty jako obcházení zákona

Označení výrobků obsahujících HHC či THCP za sběratelské předměty ve snaze uniknout regulaci potravin nebo výrobků určených ke kouření je vnímáno jako pokus o obejití zákona. To může znamenat právní postih, včetně pokut a možných žalob, což značně ohrožuje pověst nejen členů klastru, ale celého konopného sektoru.

  1. Potraviny (bonbony, gumídci, lízátka, sušenky a jiné)       

V evropském právu je potravina definována v Nařízení (ES) č. 178/2002[4] o stanovení obecných zásad a požadavků potravinového práva, zřizujícím Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanovujícím postupy související s bezpečností potravin. Toto nařízení ustavuje obecné zásady a požadavky týkající se potravin v EU. Jeho cílem je poskytnout široký rámec pro regulaci potravin v EU a zabezpečit, aby potraviny byly bezpečné pro lidskou spotřebu. Podle článku 2 odst. 2 Nařízení (ES) č. 178/2002 je potravina definována následovně: Potravina znamená jakýkoliv produkt nebo látku, kterou lidé konzumují nebo která je určena k lidské konzumaci, s výjimkou léčiv.

Varujeme prodejce, že přestože je výrobek formálně označen za „nepotravinu“, ale jeho forma, prezentace či prodej zjevně svědčí o tom, že je určen k vnitřnímu užití, je na něj ze strany kontrolního orgánu pohlíženo v kontextu nedávno vydaného rozsudku Krajského soudu v Plzni 55 A 4/2023 ze dne 30. 6. 2023 stejně jako na potravinu a případný postih se neliší!

Není známo, že by docházelo ke sběratelské činnosti v oboru cukrovinek s obsahem polosyntetických kanabinoidů a podobných výrobků. V případě, že by byly předměty skutečně sběratelské a zároveň disponovaly při požití silným intoxikačním účinkem (tak jak cukrovinky s HHC nebo THCP působí), je jejich prodej v rozporu se zákonem o obecné bezpečnosti výrobků. Bez toho, aby je prodejce zabezpečil proti náhodnému požití, je nelze prodávat v souladu s platnou legislativou ani jako sběratelský předmět či suvenýr.

  1. Výrobky ke kouření a inhalaci

V České republice platí regulace elektronických cigaret a podobných výrobků v souladu s evropskými směrnicemi, zejména s Nařízením 2014/40/EU.[5] Na úrovni české legislativy je klíčovým právním předpisem v oblasti elektronických cigaret a náhradních náplní do nich zejména zákon č. 65/2017 Sb., o náplních s obsahem nikotinu a elektronických cigaretách, ve znění pozdějších předpisů.

Stejně jako u potravin platí bez výjimky to, že pokud jsou výrobky, které zjevně slouží ke kouření a inhalaci, formálně označeny jako sběratelské nebo suvenýry, posuzuje kontrolní orgán jejich skutečný účel a postupuje podle toho. Elektronické cigarety, náplně do nich ve formě liquidů nebo před plněných cartridgí, předbalené jointy, sušené květy obohacené polosyntetickými kanabinoidy lze uvádět na trh pouze v souladu se směrnicí o tabákových a příbuzných výrobcích. To znamená, že před uvedením na trh musí být řádně notifikovány apod.

  1. Varování pro konzumenty

Pokud kupujete sběratelské předměty a konzumujete je, uvědomte si, prosím, že výrobky nejsou vyráběny v souladu s hygienickými a jinými požadavky na potraviny a výrobky k vnitřnímu užití a už jen z toho pohledu mohou být značně rizikové!

  1. Potřeba transparentnosti

Pokud jste zaznamenali výskyt nebezpečného výrobku na trhu a chcete státní orgány na jeho prodej upozornit, lze využít institut podání podnětu na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) – lze to provést i anonymně přes webový formulář. Dohled nad bezpečností potravin a dalších výrobků je naplněním základního poslání SZPI a nelze si představit vhodnější situaci, kdy by měla inspekce bezodkladně konat.

Další kroky

CzecHemp je v této oblasti aktivní a snaží se sdílet expertizu svých členů s vládou a dozorovými orgány. Je v kontaktu s kanceláří premiéra, náměstkem Ministerstva zemědělství a dalšími úředníky.

Namísto pokusů o obcházení zákonů jsme se jako oborový klastr aktivně zapojili do legislativního procesu a spolupráce s příslušnými orgány. Legislativní dialog by měl vést k vytvoření jasných a spravedlivých pravidel, která budou respektována a podporována všemi zástupci sektoru. 

V lednu měl CzecHemp přislíbené jednání na půdě ministerstva s Odborem bezpečnosti potravin a v plánu je jednat i se SZPI, vyžádat si stanovisko Státního zdravotního ústavu a nadále komunikovat s předkladateli zákona o psychomodulačních látkách, aby výsledné legislativní změny vedly k maximální ochraně veřejného zdraví a minimalizaci šedé zóny, jež dává prostor pro neetické obchodní praktiky. Klastr zároveň apeluje na zákonodárce a příslušné orgány, aby přijali vhodný legislativní rámec zejména pro nové psychoaktivní látky, který zajistí efektivní kontrolu výroby a prodeje HHC, THCP a dalších podobných polosyntetických a syntetických substancí.

Český konopný klastr CzecHemp je oborový klastr sdružující neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce a podniky působící v konopném odvětví s cílem rozvíjet konopný sektor v České republice i v celé Evropě.


[1] EMCDDA: Technical report: Hexahydrocannabinol (HHC) and related substances, Lisabon 2023. Dostupné online: https://www.emcdda.europa.eu/publications/technical-reports/hhc-and-related-substances_en

[2] Cinzia Citti a kol.: “A novel phytocannabinoid isolated from Cannabis sativa L. with an in vivo cannabimimetic activity higher than Δ9-tetrahydrocannabinol: Δ9-Tetrahydrocannabiphorol,” Scientific Reports 2019. Dostupné online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6937300/

[3] Úřad vlády České republiky: Národní protidrogový koordinátor upozorňuje veřejnost na riziko nabízených bonbónů a cukrovinek s obsahem psychoaktivních látek a považuje tuto nabídku za krajně neetickou, Praha. 23. 1. 2024: https://vlada.gov.cz/cz/ppov/zavislosti/media/narodni-protidrogovy-koordinator-upozornuje-verejnost-na-riziko-nabizenych-bonbonu-a-cukrovinek-s-obsahem-psychoaktivnich-latek—–211580/

[4] https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:CS:PDF

[5] https://eur-lex.europa.eu/CS/legal-content/summary/tighter-eu-rules-on-tobacco.html