Tradiční konopné extrakty podporují lokální ekonomiku

tiskova konference v Praze

Tisková zpráva, Praha 4. 10. 2023 – Obnovením tradice konopného extraktu jako potraviny má Česká republika jedinečnou šanci zvrátit trend v oblasti pěstování a zpracování technického konopí. Postoj českého Ministerstva zemědělství může podpořit lokální ekonomiku a firmy nejen v Česku, ale i na celoevropské úrovni. To vše v souladu s principy tzv. Green Dealu.

Český konopný klastr CzecHemp se intenzivně zasazuje o obranu tradičních potravin obsahujících CBD extrakty a prohlašuje, že tyto produkty mají oporu v platné legislativě. Klastr vyzývá k odborné diskuzi a zdůrazňuje, že existují i právní kroky, které lze podniknout v souladu s platnými zákony.

Z toho důvodu Prahu navštívila ředitelka Evropské asociace technického konopí (EIHA) Lorenza Romanese. EIHA v květnu podala na české Ministerstvo zemědělství podnět ke konzultaci statusu potravin, které obsahují tradičními metodami vyrobený konopný extrakt. 

Lorenza Romanese prezentuje jednotný názor obou organizací: „Historické záznamy ukazují, že konopné oleje, květy, listy a výtažky z konopí přirozeně bohaté na CBD/kanabinoidy byly nedílnou součástí naší evropské stravy a byly tak prokazatelně široce konzumovány. Evropská komise potvrdila tento princip již v roce 1997. Extrakty z konopí obsahující přirozeně se vyskytující kanabinoidy bylo povoleno v EU prodávat jako tradiční potraviny až do roku 2019, než došlo ke změně v Katalogu nových potravin. Naopak izolát (vysoce čištěná látka) nebo obohacený extrakt se považují za nové potraviny. Pokud Česká republika uzná doložené důkazy předložené EIHA, tak konopné extrakty budou moci být prodávány znovu jako tradiční potravina.“ 

CzecHemp taktéž argumentuje, že konopné extrakty jsou tradičními potravinami, které by měly mít své místo na trhu. Tvrzení je založeno na studiu a interpretaci platných legislativních předpisů. Zástupci Českého konopného klastru tvrdí, že klasifikace CBD extraktů jako tradičních potravin by měla být brána v úvahu při tvorbě regulací.

Odpovědnost je nyní v rukách Ministerstva zemědělství, které obdrželo podklady pro kvalifikované rozhodnutí ohledně budoucnosti tradičních konopných extraktů s obsahem CBD na českém i evropském trhu. 

Čilá diskuze probíhá také nad konceptem návrhu novely zákona o návykových látkách, která je označována jako tzv. psychomodulační látky. Novela řeší obecnou úpravu bez vztahu ke konkrétním látkám, ale v budoucnu se může týkat i části konopných produktů.

Z toho důvodu připravil CzecHemp již v červnu 2023 základní klasifikaci produktů z technického konopí podle způsobu a účelu jejich užití, limitů THC a s uvedením přesahu do jiné legislativy. „Aby se trh s konopnými produkty řídil jasnými a předem předvídatelnými pravidly, předložili jsme konkrétní návrh klasifikace produktů z technického konopí, kdy se v případě CBD extraktů jedná o tradiční potraviny, nikoliv o látky s psychoaktivním účinkem či riziky návykové látky,“ říká Ing. Libor Duba, člen Českého konopného klastru.

Jasnou kategorizaci konopných produktů CzecHemp považuje za zásadní pro úspěšnou implementaci legislativy psychomodulačních látek. V současné době v Evropě zasahují konopné extrakty do legislativy nových potravin. Czechemp a odborníci z EIHA jsou toho názoru, že tradiční konopné extrakty (tj. extrakty, které obsahují kanabinoidy ve výši přirozeně se vyskytující v konopné rostlině) by měly být hodnoceny jako tradiční potravina, tak jako tomu bylo do roku 2019. 

Mezi priority CzecHemp vždy patřily důraz na kvalitu produktu a ochrana zájmů spotřebitele v oblasti jeho bezpečného užívání. A že spotřebitelů není v České republice málo. „Dle posledních informací Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí z roku 2021 představovala prevalence aktivních konzumentů CBD produktů v ČR 5,2% obyvatel starších 15 let, což odpovídá zhruba 459 tis. uživatelům. Alespoň jednu životní zkušenost s konzumací CBD lze odhadovat u 12,4 % populace starší 15 let, tedy u více než 1 milionu lidí,“ uvedl Michael Fanta z Centra ekonomických a tržních analýz.

Omezení dostupnosti CBD produktů by nejen zkomplikovalo život zákazníků, ale bylo by ohrožením i pro návratnost investic řady zemědělců a výrobců, kteří investovali stovky milionů korun do produkce, technologií a do výzkumu. V praxi by navíc došlo k tomu, že místo českých produktů, které podléhají přísné místní legislativě, by se do Česka dostala řada zahraničních produktů s CBD bez jakékoliv kontroly. Regulovaný trh vede k prodeji regulovaných produktů, což zaručí jejich dohledatelnou kvalitu a bezpečné užívání.

Skutečnou přidanou hodnotou technického konopí je možnost zpracovávat ho do různých produktů: potravin, krmiv, kosmetiky, biomateriálů, získávat z něj energii při dosahování pozitivních environmentálních externalit. Pěstování konopí vyžaduje velmi nízké nebo žádné vstupy a má pozitivní vliv na půdu a biologickou rozmanitost, přičemž jeho zpracování produkuje nulový odpad: vše lze využít nebo dále přeměnit. Konopí je dobré pro lidi, dobré pro ekonomiku a dobré pro planetu.

Český konopný klastr CzecHemp je oborový klastr sdružující neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce a podniky působící v konopném odvětví s cílem rozvíjet konopný sektor v České republice i v celé Evropě.

Anglická verze:

Hemp Extracts: Embrace Tradition, Boost the Local Economy

Press release, Prague, 4 October 2023 – By restoring the hemp extracts as traditional food, the Czech Republic has a unique chance to reverse the trend in the cultivation and processing of industrial hemp. The attitude of the Czech Ministry of Agriculture can help support the local economy and companies not only in the Czech Republic, but also in the EU as a whole. All this in line with the principles of the Green Deal.

The Czech hemp cluster CzecHemp is strongly advocating the defence of traditional foods containing CBD extracts and claims that these products are legal according to current laws. The cluster calls for a professional discussion and stresses that there exist legal steps that can be taken to prove the legality of these products.

For this reason, the Director of the European Industrial Hemp Association (EIHA), Lorenza Romanese, came to Prague for a three-day visit. In May, EIHA submitted an initiative to the Czech Ministry of Agriculture to consult on the status of foods containing hemp extract produced by traditional extraction methods.

Lorenzo Romanese presents the unanimous opinion of both organisations: „Historical records show that hemp oils, flowers, leaves and extracts naturally rich in CBD/cannabinoids have been an integral part of our European diet and have been proven to be widely consumed. The European Commission confirmed this principle as early as 1997. Hemp extracts containing naturally occurring cannabinoids were allowed to be sold as traditional foods in the EU until 2019, before the change in the Catalogue of Novel Foods. In contrast, an isolate (highly purified substance) or artificially enriched extract is considered a novel food. If the Czech Republic accepts the documented evidence submitted by EIHA, hemp extracts will be able to be sold again as a traditional food.“

CzecHemp also claims that hemp extracts are traditional foods that rightly deserve to have their place on the market. The claim is based on analysis and interpretation of the current legislation. Representatives of the Czech Hemp Cluster argue that the classification of CBD extracts as traditional foods should be taken into account when drafting related regulations.

The responsibility now lies with the Ministry of Agriculture, which has received the basis for an informed decision on the future of traditional hemp extracts containing CBD on the Czech and European markets.

A lively discussion is also taking place over the draft amendment to the law on narcotic substances, which are referred to as so-called psychomodulatory substances (PML). The amendment addresses general regulation without reference to specific substances, but it may also cover some cannabis products in the future.

For this reason, CzecHemp has prepared in June 2023 a basic classification of hemp products according to their use and purpose, THC limits and with an indication of overlap with other legislation. „In order to ensure that the market for hemp products is governed by clear and predictable rules, we have submitted a specific proposal for the classification of hemp products, where CBD extracts are considered to be traditional foods, not substances with psychoactive effects or substances causing addiction,“ says Libor Duba, member of the Czech hemp cluster.

CzecHemp considers a clear categorization of hemp products absolutely essential for the successful implementation of the psychomodulatory substances legislation. Currently in Europe, hemp extracts are encroaching on the legislation of new foods. CzechHemp and the experts at EIHA are of the opinion that traditional hemp extracts (i.e. extracts that contain cannabinoids at the levels naturally occurring in the hemp plant) should be assessed as a traditional food, as they were until 2019.

CzecHemp’s priorities have always included a focus on product quality and protecting the interests of the consumer in its safe use. And there number of consumers in the Czech Republic is not negligible: „According to the latest information from the Government Council for Coordination of Policy on Addictions, in 2021 the prevalence of active CBD product consumers in the Czech Republic was 5.2% of the population over 15 years of age, which corresponds to approximately 459.000 users. At least one lifetime experience with CBD consumption can be estimated at 12.4% of the population over 15 years of age, i.e. more than 1 million people,“ said Michael Fanta from the Centre for Economic and Market Analysis (CETA).

Restricting the availability of CBD products would not only complicate the lives of consumers, it would also threaten the return on investment of many Czech farmers and producers who have invested hundreds of millions in production, technology and research. Moreover, in practice, instead of Czech products, which are subject to strict local legislation, a number of foreign products with CBD would enter the Czech Republic without any regulation and control. A regulated market leads to the sale of regulated products, which guarantees their traceable quality and safe use.

The real added value of industrial hemp is the possibility of processing it into vast amounts of diverse products: food, animal feed, cosmetics, biomaterials, or transform into energy, while achieving positive environmental externalities. The cultivation of hemp requires very low or no inputs and has a positive impact on the soil and biodiversity, while its processing produces zero waste: everything can be used or further transformed. Hemp is good for people, good for the economy and good for our planet.

 Kontakty:

 Hana Gabrielová, prezidentka: tel.: +420 777 027 012, e-mail: prezidentka@czechemp.cz

 Lukáš Hurt, manažer: tel.: +420 730 128 319, e-mail: manazer@czechemp.cz

 Web: www.czechemp.cz