Ministerstvo zemědělství nedodrželo pravidla konzultačního procesu v oblasti konopných extraktů

sklizen konopi

Tisková zpráva: Brusel – 24. 11. 2023. Při nedávném hodnocení statusu tradičních konopných extraktů s obsahem CBD českým ministerstvem zemědělství došlo k nedodržení stanovených postupů při konzultačním procesu pro status nové potraviny podle článku 4 Nařízení o nových potravinách (Novel Food Regulation). Tento proces byl poznamenán několika nedostatky ze strany ministerstva, včetně nezvyjasněných požadavků na doplnění podkladů a chybějící iniciativy při vyžádání dodatečných informací od Evropské asociace pro průmyslové konopí (EIHA).

Kromě toho Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) předčasně ukončilo konzultační proces, aniž by zajistilo potřebné doplňující údaje, což vedlo ke sporným závěrům. Vzhledem k těmto zjištěním a porušením, která by mohla podstatně ovlivnit výsledek konzultačního procesu, byla žádost stažena.

Lhůta, která byla ze strany MZe poskytnuta na reakci EIHA k zásadním nejasnostem v dokumentaci, byla nedostatečná. Navzdory žádosti o dvouměsíční o přerušení lhůty k náležitému přezkoumání a doplnění dokumentů byla poskytnuta pouze desetidenní lhůta.

Takové rozhodnutí nerespektuje procesní normy a ovlivnilo by kvalitu odpovědi. Výsledky konzultace navíc nebyly v souladu s kritérii pro nové potraviny uvedenými v nařízení č. 2283/2015, protože se zaměřovaly převážně na historii spotřeby, avšak s absencí řádné klasifikace do některé z kategorií nových potravin.

Předběžné rozhodnutí vydané dne 2. listopadu 2023 bylo postaveno na výše uvedených skutečnostech, neúplných a nejednoznačně definovaných parametrech, což vedlo k porušení procesních předpisů. Tato zjištění vyžadují okamžité a důkladné prověření postupů ministerstva, aby bylo v budoucnu zajištěno dodržování právní legislativy, a to zejména norem procesního práva.

EIHA bude informovat o dalších krocích po důkladném prozkoumání nedávno obdržených materiálů. V současné době lze konstatovat, že desetidenní lhůta poskytnutá ze strany MZe k seznámení se s poklady je pro poskytnutí komplexní odpovědi a nezbytné doplnění obsahu zcela nedostatečná.

O EIHA:

Evropská asociace průmyslového konopí zastupuje společné zájmy těchto organizací: pěstitelů, výrobců a obchodníků s konopným vláknem, pazdeřím a semeny, olejem, listy a kanabinoidy. Naším hlavním úkolem je zastupovat, sloužit a chránit konopného odvětví v EU a při tvorbě mezinárodní politiky. EIHA se zabývá různými oblastmi využití konopí, konkrétně jeho využitím pro textil, stavební materiály, papír, kosmetiku, krmiva, potraviny a doplňky stravy.

Kontaktní osoba:

Monica Solano Leon

 tel.: (0032) 472854308

e-mail: monica.solano@eiha.org.